• kunst antiek taxatie expert kunstmarkt 2022

Verklarende woordenlijst

Artikel 7:960 BW

Het wetsartikel 7:960 BW luidt: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Basisprincipe in het verzekeringsrecht is dat degene die de schade of het verlies heeft geleden, door de vergoeding van de verzekeraar niet in een betere situatie mag geraken dan deze was voorafgaand aan de schade / het verlies. In de tweede zin van dit artikel wordt op dit principe een uitzondering gemaakt voor zaken die voorafgaand aan een incident door een (ter zake) deskundige zijn getaxeerd.

Een voorbeeld: de eigenaar heeft ooit voor 2000 euro op een veiling een schilderij gekocht. De taxateur taxeert de actuele vervangingswaarde op 10.000 euro (en kan dit onderbouwen). Niet het aankoopbedrag maar de door de ter zake deskundige taxateur getaxeerde waarde is uitgangspunt bij vergoeding door de verzekeraar.

Derdenwerking

Er is sprake van zgn. ‘derdenwerking’ bij een taxatie, wanneer ook andere partijen dan de opdrachtgever(s) moeten kunnen vertrouwen op het resultaat. En de werking dus breder is dan alleen tussen klant en opdrachtgever. Hiervan is sprake bij bijvoorbeeld taxaties ten behoeve van aangifte belasting, bij beslaglegging, faillissement of het geven van zekerheid (kunst als onderpand).

Marktwaarde

De International Valuation Standards omschrijven marktwaarde als volgt (zie IVS 30.1, 2017):

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een actief of passief zou worden
overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij
de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder
dwang.

RICS Red Book / IVS (International Valuation Standards)

Het RICS Red Book (waarin de International Valuation Standards (IVS) bevat een set van gedrags- en werk regels, waaraan aangesloten taxateurs zich met hun lidmaatschap verbinden.

De in het RICS Red Book / IVS vervatte standaarden gaan met name in op de deskundigheid en onafhankelijkheid van de taxateur, en de kwaliteit van het taxatieproces.

RICS registered valuer

Bij het RICS aangesloten taxateurs kunnen worden aangesproken op de kwaliteit van de taxatie, en de ethiek van hun handelen. Met een RICS registered valuer kunnen klanten er van op aan dat zij een taxateur inschakelen die een onafhankelijke-, deskundige , en professionele taxatie dienst levert.

TMV

De afkorting Federatie TMV staat voor Federatie Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders. Het behalen van het diploma van beroepsorganisatie TMV leidde tot het jaar 2000 tot beediging (elke keer voor 5 jaar) van de kunst en antiek taxateur. In 2005 liep de laatste beediging af. Hiervoor in de plaats gekomen is een certificering (bij Hobeon/SKO, conform SRZ – Systeem Roerende Zaken) en een Register, waarin bij de TMV aangesloten taxateur-leden zijn opgenomen.

Vervangingswaarde

De Federatie van Taxateurs makelaars en Veilinghouders (TMV) hanteerde van oudsher de volgende definitie: “Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken”. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht.

Waarde economisch verkeer

Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed.

De uitleg op deze pagina is bedoeld als service. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.