Verklarende woordenlijst

Artikel 7:960 BW

Het wetsartikel luidt: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

[Basisprincipe in het verzekeringsrecht is dat degene die de schade of het verlies heeft geleden, door de vergoeding van de verzekeraar niet in een betere situatie mag geraken dan deze was voorafgaand aan de schade / het verlies. In de tweede zin van het artikel wordt op dit principe een uitzondering gemaakt voor zaken die voorafgaand aan het incident door een (ter zake) deskundige zijn getaxeerd – zoals bij een taxatierapport in verband met verzekering]

RICS Red Book / IVS (International Valuation Standards)

Het RICS Red Book (waarin de International Valuation Standards (IVS) beoogt door middel van standaarden en de kwaliteit van de taxatie te bewaken, en de ter zake deskundigheid en onafhankelijkheid van de taxateur.

RICS registered valuer

Bij het RICS aangesloten taxateurs kunnen worden aangesproken op de kwaliteit van de taxatie, en de ethiek van hun handelen. Met een RICS registered valuer kunnen klanten er van op aan dat zij een taxateur inschakelen die een betrouwbare, professionele taxatie dienst levert.

TMV

De afkorting Federatie TMV staat voor Federatie Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders. Het behalen van het diploma van beroepsorganisatie TMV leidde tot het jaar 2000 tot beediging (elke keer voor 5 jaar) van de kunst en antiek taxateur. In 2005 liep de laatste beediging af. Hiervoor in de plaats gekomen is een certificering (bij Hobeon/SKO, conform SRZ – Systeem Roerende Zaken) en een Register, waarin bij de TMV aangesloten taxateur-leden zijn opgenomen.

Vervangingswaarde

De Federatie van Taxateurs makelaars en Veilinghouders (TMV) hanteert de volgende definitie: “Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken”. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht.

Waarde economisch verkeer

De Federatie van Taxateurs makelaars en Veilinghouders (TMV) hanteert de volgende definitie: “Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.”

De uitleg op deze pagina is bedoeld als service. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.