diensten

Taxatie
Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij een goed onderbouwde taxatie van kunst, antiek en kostbaarheden door een deskundig en onafhankelijk taxateur als basis kan dienen voor beslissingen en financiele afspraken. Hieronder een klein overzicht van de meest voorkomende situaties.

Verzekering
Taxatie ten behoeve van verzekering: door voorwerpen regelmatig te laten taxeren in een taxatierapport ex. 7:960 BW (voortaxatie door een ter zake deskundige) hoeft er achteraf, na schade verlies of diefstal, geen discussie meer plaats te vinden over de actuele vervangingswaarde van de zaken. Het rapport geldt daarbij ook als bewijs van de aanwezigheid van de goederen. Veel verzekeraars hanteren een termijn van 3 jaar geldigheid voor taxatie rapporten.

Onderlinge verdeling nalatenschap, successie, aanvaarding nalatenschap, bewind, scheiding
Om na overlijden de eigendommen van de erflater op een eerlijke manier onder de erfgenamen te kunnen verdelen, kan een mondelinge-, of schriftelijke taxatie wenselijk zijn. Verder kan het soms nodig een taxatie rapport op te laten stellen in verband met de Belasting: door de successie taxatie wordt duidelijk over welk bedrag belasting betaald moet worden. Een successie taxatie betreft alle eigendommen (ook de huisraad) en is altijd schriftelijk. Een andere reden om een taxatie aan te vragen is wanneer niet duidelijk is of de erfgenaam alleen maar schulden erft, of ook bezittingen van enige waarde. Dan kan een taxatie rapport duidelijkheid verschaffen. Alle aanwezige goederen worden meegenomen in de rapportage. Wanneer iemand onder bewind gesteld wordt, kan de Rechterlijke macht een taxatie rapport verzoeken. De rapportage geeft een beeld van de waarde van de aanwezige goederen van de onder bewind gestelde op het moment van onder bewind stelling. Een taxatie rapport kan verder ook een onderdeel uitmaken van een scheidingsprocedure. Ook dan helpt een taxatie rapport een eerlijke verdeling te maken.

Schade
Een taxatie wordt gedaan om in te schatten welke waarde resteert na een schade. Een schade taxatie is schriftelijk, en wordt, indien er sprake is van een schade aan een kostbaar stuk, vaak vergoed door de verzekeraar.

Wat is de actuele waarde van een object of collectie?
Een taxatie kan van pas komen wanneer men wil weten welke waarde het ooit aangeschafte kunstwerk, of de kunstverzameling op dit moment heeft. Een correct beeld van de waarde van voorwerpen dient als basis dienen voor het nemen van beslissingen ten aanzien van verkoop, verzekering, beveiliging, et cetera.

Een taxatie van de huidige waarde kan daarnaast wenselijk zijn in verband met zakelijke redenen, zoals een opgave voor de financiele administratie (welke waarde vertegenwoordigen de werken op de balans?), of ten behoeve van een zekerheidstelling.

2016-12-30 17.30.12

Schenking
Bij schenking van een object aan een museum of een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan deze in aanmerking voor aftrek van de belasting. In de regel komen de kosten van het taxatie rapport voor de ontvangende partij: het museum of de ANBI.

Advies
Advies in verband met voorgenomen aankoop of verkoop van object of kunstwerk
Er wordt gekeken naar de best haalbare opbrengst (of een reeele aankoopbedrag), binnen een X periode, uitgaand van een (of enkele) aan- of verkoop kanalen. Deze informatie kan dienen als uitgangspunt bij het nemen van beslissingen, en als basis dienen bij onderhandelingen. Mijn taxatiebureau helpt u de voor- en nadelen van een aan- of verkoop op een rijtje te zetten, en de diverse opties te vergelijken.

 Onderzoek
authenticiteit en herkomst
Heeft u te maken met een echt werk, een kopie, vervalsing, of over-gerestaureerd object? Wat is de achtergrond van het object? Welk deel van het onderzoek kunt u zelf doen, en wanneer is specialistische hulp wenselijk? Neem contact op voor meer informatie.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save