Taxatie kunst, antiek en kostbaarheden

patricia jansma taxateur moderne kunstverzekering
Om in geval van schade, diefstal of verlies achteraf discussie met de verzekeraar over de waarde van uw kunst, antiek, design en kostbaarheden te voorkomen, is het belangrijk vooraf een verzekeringsrapport op te laten stellen door een op dat gebied deskundig persoon (zie artikel 7:960 BW).  Deze stelt de aanwezigheid van de objecten en de actuele vervangingswaarde vast -het bedrag dat op dat moment nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken aan te kopen. Een verzekeringsrapport is altijd schriftelijk.

onderlinge verdeling nalatenschap, successie, (beneficiaire) aanvaarding erfenis, bewindvoering
Bij de verdeling van de boedel na scheiding of overlijden kan een taxateur worden ingeschakeld om een goed beeld te krijgen van de waarde van de aanwezige goederen, wat correcte, en stressvrije verdeling vergemakkelijkt. In sommige gevallen ligt een schriftelijke taxatie voor de hand, in andere gevallen kan volstaan worden met een mondelinge indicatie.

Om te kunnen vaststellen of erfgenamen belasting moeten betalen over de nalatenschap, is het belangrijk te weten welke waarde deze vertegenwoordigt. Hiervoor kan een taxatierapport in verband met successie opgesteld worden.
Een taxatie kan ook nodig zijn ten behoeve van beneficiaire aanvaarding: om in te kunnen schatten of de waarde die de nalatenschap heeft in verhouding staat met de nog openstaande schulden.
Het laten opstellen van een taxatie rapport kan verder een van de plichten zijn van een bewindvoerder.

de vraag: ‘welke waarde vertegenwoordigt het kunstwerk/object in de kunstmarkt’ (‘wat is het waard’)?
Om te kunnen beslissen over de aan- of verkoop van kunst, antiek of kostbaarheden is onafhankelijke informatie over de actuele waarde onontbeerlijk.

“quality is remembered long after the price is forgotten”

Henry Royce

schade
Welke waarde resteert na schade? Door (in overleg met uw verzekeraar) een taxatierapport op te laten stellen, kan hierin inzicht verkregen worden.

schenking
Bij een schenking aan een museum of ANBI, is een taxatierapport wenselijk. In de regel worden de kosten door de ontvanger van de schenking betaald.

zekerheidstelling
Een taxatie kan gebruikt worden om te bepalen welke waarde kunst, antiek en/of kostbaarheden vertegenwoordigen als onderpand ten behoeve van zekerheidstelling. Een dergelijk rapport kan dienen als uitgangspunt voor financiele beslissingen.

International Valuation Standards (IVS) / RICS Red Book
In bepaalde gevallen -bijvoorbeeld bij belangrijke schenkingen of een zekerheidsstelling- is de keuze voor een rapportage op basis van de voor de taxatie van kunst en antiek relevante RICS Red Book standaarden (gebaseerd op de International Valuation Standards) en format wenselijk. Het opstellen van een dergelijke rapportage wordt in eerste plaats ingegeven door het doel van de taxatie. In situaties waarbij een rapportage gebruikt wordt als basis voor het nemen van belangrijke financiele beslissingen zijn geborgde ter zake deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie over proces en overwegingen immers extra belangrijk.

Taxaties van kunst en antiek op basis van IVS standaarden bevinden zich in Nederland nog in de ontwikkelingsfase.

Voor het opstellen van rapportages volgens geldt een aangepast tarief. Neem contact op voor meer informatie.